Casa Sauris

Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky Casa Sauris, Localita Malais 82, Sauris di Sotto, Italy 

I. 

Ubytování 

 Ubytovatel prohlašuje, že poskytne objednateli ubytování ve svém objektu – Casa Sauris, Localita Malais 82, apartment 6/ 2np, Sauris di Sotto, Italy (dále jen Casa Sauris), a to formou poskytnutí Casa Sauris včetně příslušenství (3 ložnice s balkony, 2 koupelny a kuchyň s jídelnou.) Objednatel na základě svého zájmu toto ubytování objednává a zavazuje se zaplatit dále sjednanou cenu. 

Banka: UniCredit Bank 

Číslo účtu pro platby v Kč: 303330330/2700 

Číslo účtu pro platby v EUR: CZ04 2700 0000 0021 0869 8243, SWIFT BACXCZPP 

Variabilní symbol termín pobytu například: 12.6-18.6.2020= 1261862020 

Maximální kapacita objektu: 6+1 osoba + dítě v postýlce. V případě překročení maximální kapacity během pobytu je poskytovatel ubytování oprávněn jednostranně ukončit tuto dohodu bez jakékoli finanční náhrady. Další služby zahrnuté v ceně: ložní prádlo a ručníky, káva a čaj, wifi, parkování. 

Další dle www.casasauris.it 

II. 

Cena ubytování 

Ubytovatel a objednatel se dohodli na ceně za ubytování za poskytnutí apartmánu Casa Sauris k ubytování na dobu sjednanou včetně DPH. Cena a termín uvedeny v nabídce. 

Splatnost ceny: 

– záloha ve výši 30% ceny v termínu do tří dnů od uzavření této smlouvy, 

– doplatek ve výši 70% ceny v termínu do 30 dnů před termínem počátku ubytování. 

V případě prodlení s úhradou kterékoliv části ceny je ubytovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

V případě, že nebude záloha uhrazena ani do 3 dnů od výše sjednaného termínu, pak tato smlouva zaniká. V případě prodlení s doplatkem ceny delším jak 3 dny je ubytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

III. 

Storno poplatky 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze za předpokladu, že uhradí ubytovateli odstupné (storno poplatek) v této sjednané výši: 

– objednatel může odstoupit zdarma do 30 dnů před počátkem ubytování, 

– v případě odstoupení v době méně jak 30 dnů před počátkem ubytování sjednaným činí odstupné 30% sjednané ceny ubytování, 

– v případě odstoupení v době 6 dnů a méně před počátkem ubytování sjednaným činí odstupné 100% sjednané ceny ubytování. 

Na odstupné je ubytovatel oprávněn započíst uhrazenou zálohu či doplatek ceny. 

IV. 

Ostatní ujednání 

Objednatel je povinen uhradit ubytovateli na výše uvedený účet kauci v termínu do 6 dnů před termínem počátku ubytování ve výši 200 EUR na krytí škod způsobených na majetku ubytovatele, která bude vrácena objednateli převodem na účet. Ubytovatel je oprávněn z této kauce uspokojit své nároky na náhrady škod způsobených ubytovateli za dobu ubytování a o tuto částku vrátit objednateli méně. 

Objednatel je povinen dbát na to, aby nedocházelo ke škodám na majetku ubytovatele a nebyl narušován veřejný pořádek. V případě narušení veřejného pořádku, zejména nočního klidu od 22:00 do 06:00, má ubytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100 EUR. Ubytovatel má právo započíst smluvní pokutu vůči výše uvedené kauci. 

Casa Sauris slouží výhradně pro rekreační účely, jakákoli jiná činnost (například obchodní činnost) je přísně zakázána. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 EUR a ubytovatel je oprávněn tuto smlouvu jednostranně okamžitě vypovědět. Ubytovatel má právo započíst smluvní pokutu vůči výše uvedené kauci. 

V případě extrémních sněhových podmínek, nemůže ubytovatel garantovat parkování přímo u apartmánu. 

Objednatel je povinen v den skončení ubytování Casa Sauris vyklidit a vyklizený předat ubytovateli. 

Bližší informace jsou zveřejněny na www.casasauris.it a v knize umístěné v objektu Casa Sauris.